Szkoła Podstawowa Specjalna
Wspólny Świat

"Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka"

- J.Korczak

Oferta edukacyjna

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy zajęcia wynikające z zaleceń w niej zawartych. Proponowane formy zajęć:

 • gimnastyka korekcyjna/ rehabilitacja ruchowa
 • logopedia
 • muzykoterapia
 • logorytmika
 • integracja sensoryczna
 • trening słuchowy Tomatisa
 • arteterapia
 • terapia pedagogiczna/ psychologiczna
 • planowane w tym roku są zajęcia z zakresu terapii Biofeedback
 • warsztaty i wykłady dla rodziców

Inspitujące wędrówki dla "doświadczania" świata

Pragniemy poznawać i doświadczać. Raz w miesiącu organizujemy całodniowe wyprawy- "Otwartych serc". Zwiedzamy nie tylko naszą najbliższą okolicę, ale poznajemy również wspaniałych ludzi. Zdarza się nam „przyłapać ” naturę na jej niepowtarzalności : lotne kompozycje chmur, tańczące liście jesieni, trzeszczące narzekania drzew, wiatr za kominem itp./( Wrocławska Szkoła Przyszłości). Plan rocznych wypraw ustalamy zawsze na początku roku szkolnego i jak zawsze jest on elastyczny bo : " ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy"(M.Grechuta)

Przyjazna dziecku organizacja procesu edukacji

W szkole organizujemy oddziały edukacyjno-terapeutyczne. Liczba uczniów w oddziale wynosi 1-6 uczniów a w przypadku oddziałów "0" ilość dzieci nie może przekroczyć 8 . O doborze uczniów do oddziałów decydują ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Najważniejszym dla nas kryterium jest dobro ucznia i uzasadnione przekonanie, że są dla niego stworzone najkorzystniejsze warunki, które będą wspomagać jego rozwój. W sposób elastyczny dostosowujemy rodzaje zajęć do aktualnego stanu emocjonalnego i zainteresowań ucznia. W związku z tym możliwe jest czasowe uczestniczenie ucznia w zajęciach innego zespołu oddziału klasowego lub w zajęciach rewalidacyjnych. W każdym z oddziałów zatrudnia się dodatkowo drugiego nauczyciela lub pomoc nauczyciela. Proponujemy naszym uczniom:

 • nietypowe miejsca i uczenie się siebie / fryzjer, poczta, sklep, bank, przychodnia, las, łąka, gospodarstwo agroturystyczne itp./,
 • „myślenie na własny rachunek” /poznanie nowych potraw, które sami przygotowujemy, poznawanie urządzeń nieznanych dzieciom, poznawanie ciekawych ludzi, obiektów i../,
 • otwartość na nowe/nieznane
 • humor, żart i prowokacje w sztuce, muzyce, tańcu

Zajęcia edukacyjne

Realizowane przez nas działania edukacyjne ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszych uczniów . Przy ustalaniu kierunków pracy uwzględniamy osobowość i temperament naszych podopiecznych, kompetencje komunikacyjne i społeczne, zainteresowania, uzdolnienia i opinię samego ucznia adekwatnie do jego możliwości. Dla każdy z uczniów powstaje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny ( IPET), który opracowuje zespół nauczycieli i specjalistów w oparciu o wyniki przeprowadzonej wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej dziecka i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice uczniów mają prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu i w sposób bezpośredni mogą uczestniczyć w procesie planowania pracy edukacyjno-terapeutycznej. IPET podlega monitorowaniu, okresowej ewaluacji i modyfikowaniu. Osią naszych działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i społecznego ucznia. Temu celowi służą wszystkie, ściśle ze sobą powiązane, rodzaje zajęć:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • zajęcia rozwijające kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • etyka

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia o charakterze terapeutycznym, usprawniającym i korekcyjnym. Proponowane przez nas zajęcia mają na celu :

 • rozwijanie mowy i umiejętności komunikowania się, w tym komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • usprawnianie sensoryczne oraz integracja czynności zmysłowo-nerwowych: rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania, rozwijanie percepcji słuchowej (ze szczególnym uwzględnieniem słuchu fonemowego i percepcji dźwięków mowy); usprawnianie czynności zmysłów powonienia, smaku, dotyku oraz kinestezji
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie procesów poznawczych: ćwiczenia pamięci; ćwiczenia koncentracji uwagi; rozwijanie myślenia;
 • korygowanie niepożądanych zachowań
 • wspieranie w nabywaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia
 • rozwijanie sprawności psychofizycznej; wzmacnianie kondycji fizycznej
 • rozwijanie zainteresowań
 • wspomaganie samodzielności osobistej i społecznej

Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uwzględniają specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów i wychowanków oraz ich indywidualne tempo rozwoju. Proponowane formy zajęć:

 • gimnastyka korekcyjna
 • logopedia
 • muzykoterapia
 • logorytmika
 • integracja sensoryczna
 • trening słuchowy Tomatisa
 • arteterapia
 • terapia pedagogiczna/ psychologiczna
 • planowane w tym roku są zajęcia z zakresu terapii Biofeedback